БиографияПубликацииЛекционни курсовеИзпитиПолезни връзкиДруги

проф. д-р Даниел Вълчев
Юридически факултет

Резултати
За да проверите резултат
от изпит, въведете
факултетен номер:

За контакт

Вашите въпроси, мнения, предложения и препоръки може да изпращате чрез формата за контакт на сайта

Конкурс

Правила за участие в конкурса за курсови работи по Обща теория на правото.

Лекционни курсове 
 
 
 
Общата теория на правото е онази част от юридическата наука, която си поставя за задача да дефинира общите правни понятия и да ги свърже в една логически безпротиворечива система. Тя е "обща" доколкото не изследва един определен правен ред и нито един конкретен правен отрасъл. Курсът по Обща теория на правото е двусеместриален. Той представлява важна основа на бъдещите правни знания по отрасловите дисциплини.

Обща теория на държавата

Курсът по Обща теория на държавата е насочен към изучаване на явлението държава от юридическа гледна точка. Това означава държавата да бъде изследвана в отношение с правния ред и с помощта на методологията и понятията, присъщи на правната наука. Освен въпросите на методологията и другите общи въпроси, в курса са засегнати и теориите за възникването на държавата и легитимирането на държавната власт, очертаването на държавата като юридически проблем, въпросите на отношението между държава, власт и суверенитет, формите на държавата и политическите режими.

Политически и правни учения

Курсът по Политически и правни учения представя хронологично най-значимите от тези учения от античността до края на ХХ век. Представят се философи, политически мислители и юристи, чиито теории са повлияли съществено върху развитието на представите за държавната власт и правния ред. Изборът на автори от ХІХ и ХХ век е предопределен от тяхната тежест на полето на правната философия и теорията на правото.

Защита на правата на човека

Курсът по Защита на правата на човека се опитва да съчетае различните подходи при представянето на дисциплината – обосноваването на правата на човека в рамките на съвременния правно-философски дебат, конституционноправните измерения на темата за правата и международноправното прогласяване на правата на човека и наднационалните процедури по тяхната защита. Заедно с това студентите получават и умения да работят с вътрешноправни и международноправни нормативни актове, както и да разбират, анализират и коментират съдебни решения, свързани с темата.


© 2011, Даниел Вълчев, Всички права запазени